English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 1

Английски език за начинаещи - Част 1

Всичко започва отнякъде. Ние ще започнем с аз, ти, той и т.н. В крайна сметка АЗЪТ е важно нещо и не може да бъде пренебрегван с лека ръка. В този урок ще научите формите на личните местоимения и спряжението на глагола, ще съставим изречения с него и ще задаваме въпроси. Та относно личните местоимения:

I - аз

You - ти

He - той

She - тя

It - то /всички неодушевени лица, предмети, обстоятелства, безлични форми, животни и т.н./

We - ние

You - вие

They - те

 

По-нататък следва още един голям философски въпрос - този за битието и глагола:

 

I am - аз съм

You are - ти си

He is - той е

She is - тя е

It is - то е

We are - ние сме

You are - вие сте

They are - те са

 

Много често се срещат съкращения /контракции/ на личното местоимение и глагола съм:

I;m

You;re

He;s

She;s

It;s

We;re

You;re

They;re

 

А ето го и самото ИЗРЕЧЕНИЕ:

 

I am Bulgarian. - Аз съм българин/българка (ще забележите, че понятието род gender в английския се среща много рядко и всъщност е анахронизъм)

Честито! Вече съставихте първото си простичко английско изречение. А сега да продължим нататък!

I am Bulgarian.

You are Bulgarian.

He is Bulgarian.

She is Bulgarian.

It is Bulgarian.

 

 

1

 

We are Bulgarian.

You are Bulgarian.

They are Bulgarian.

 

Изречението;You are Bulgarian; е положително разказно изречение. За да го превърнем във въпрос ще използваме инверсия - ще поставим глагола на първо място в изречението:

You are Bulgarian. - Ти си българин.

Are you Bulgarian? - Ти българин ли си?

На тези въпроси, които се наричат \"Общи\" или \"да/не\" въпроси, се отговаря с кратък отговор, състоящ се от местоимението и глагола:

Are you Bulgarian? - Yes, I am. No, I am not.

Is he American? - Yes, he is. No, he isn\'t.

А сега да направим изречението отрицателно. Ще ни трябва отрицателната частица not:

You are Bulgarian. - Ти си българин.

You are not Bulgarian. (You aren;t Bulgarian) - Ти не си българин.

Отрицателната частица и глаголните форми също образуват съкращения:

I am not

You aren;t

He isn;t

She isn;t

It isn;t

We aren;t

You aren;t

They aren;t

(контракциите се образуват като глаголната форма и частицата not се съчетаят, а на мястото на пропусната буква се поставя апостроф)

Чрез инверсия можем да образуваме и въпросително-отрицателно изречение:

Aren\'t you Bulgarian? - Ти не си ли българин?

 

Примери:

 

She is a doctor. - Тя е лекар.

Is she a doctor? - Yes, she is. No, she isn;t. - Тя лекар ли е? Да, тя е лекар. Не, не е.

She isn\'t a doctor. - Тя не е лекар.

Isn\'t she a doctor? - Тя не е ли лекар?

 

They are friends. - Те са приятели.

Are they friends? - Yes, they are. No, they aren;t.

They aren;t friends.

Aren;t they friends.

 

We are hungry - Ние сме гладни.

Are we hungry? - Yes, we are. No, we aren;t.

We aren;t hungry.

Aren;t we hungry?

Пробвайте сами - образувайте въпросите и отрицателните форми на следните изречения:

She is at home. - Тя е в къщи.

 

 

2

 

You are busy. - Ти си зает.

We are on holiday. - Ние сме на почивка.

He is very tall. - Той е много висок.

 А сега да преминем към по-сложните въпроси - тези с въпросителните местоимения кой, какво, кога, къде, защо и т.н. Ето и най-често използваните въпросителни думи и фрази:

 

Who - кой

Whom - кого

What - какво

When - кога

Where - къде

Which - кой измежду много? /когато конкретизираме кое лице/предмет в дадено множество имаме впредвид/

Whose - чий /въпрос за притежание/

Why - защо

How - как

what time? - в колко часа?

What color? - какъв цвят?

What kind of? - какъв вид?

What sort of? - какъв вид?

What type of? - какъв вид?

How many? - колко? /за брой/

How much? - колко? /за количество/

How often? - колко често?

How long? - колко дълго? /за продължителност/

How far? - колко далеч? /за разстояние/

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 

 
Copyright © 2009 by Преводач