English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 2

Английски език за начинаещи - Част 2

 

А сега да се върнем към примера за изречение с глагола \"съм\".

 

He is from Spain.

Who is from Spain? - He is.

Where is he from? - From Spain.

 

Въпросът;кой; се задава винаги с глаголна форма за трето лице единствено число. Ако глаголът е употребен с предлог, той обикновено се поставя в края на въпросителното изречение.

 

On Monday he is usually at home. - В понеделник той обикновено си е в къщи.

Who is at home on Monday? - Кой е в къщи в понеделник?

Where is he on Monday? - Къде е той в понеделник?

When is he usually at home? - Кога обикновено той е в къщи?

 

She is from Australia. - Тя е от Австралия

Who is from Australia? - Кой е от Австралия Where is she from? - От къде е тя?

Както вече може би сте забелязали, словоредът в английския език е доста устойчив и непроменлив. Когато задаваме общ въпрос /на който може да се отговори с;да; или;не;/, глаголната форма /сказуемото/ излиза на първо място в изречението - сказуемото и подлогът си разменят местата. Когато образуваме специален въпрос, т.е. използваме въпросителна дума или фраза, на първо място

 

 

поставяме нея, след това глаголната форма и на трето място подлога - извършителя на действието.

А сега пробвайте сами да зададете въпроси към следните изречения:

 

His car is red. - Неговата кола е червена.

Her car is a Porsche. -Нейната кола е порше.

He is at the movies. - Той е на кино.

It is 7 o\'clock. - Часът е 7.

They are from Italy. - Те са от Италия.

She is 39. - Тя е на 39 години.

 Притежателните местоимения в английския имат две форми, които съответстват на двете функции. В първия случай местоимението се употребява в комбинация със съществителното, което определя, а във втория - самостоятелно:

my - мой/я/е/и

your - твой/а/о/и

his - негов/а/о/и

her - нейн/а/о/и

its - негово/а/о/и (за животни, предмети и обстоятелства)

our - наш/а/е/и

your - ваш/а/е/и

their - /а/е/и

 

Joan is my wife. Tom is my brother. Mr. Smith is his boss.

 

mine - моят/моята/моето/моите

yours - твоят/твоята/мтоето/твоите

his - неговият/неговата/неговото/неговите

hers - нейният/нейната/нейното/нейните

its - неговото

ours - нашият/нашата/нашето/нашите

yours - вашият/вашата/вашето/вашите

theirs - техният/техната/техното/техните

 

The book is mine. The car is theirs.

Изразът;of mine/yours/his; означава;един от моите/твоите\" и т.н.

He is a friend of mine. She is a neighbor of mine.

Освен с местоимения, притежанието може да се изрази и по още два начина:

          с падежното окончание - обикновено се употребява за хора

          с предлога of - за неодушевени съществителни, за животни

He is Tom;s father. - Той е баща на Том.

She is the child;s teacher. - Тя е учителката на детето

This is my brother;s car. - Това е колата на брат ми.

Към съществителните имена в множествено число и имената, завършващи на буквата S се добавя само апостроф:

the girls; room - стаята на момичетата;

the Smiths; house - къщата на семейство Смит

Когато притежателите са повече от един, окончанието се поставя на края на последния споменат -

 

This is John, Marry and Paul;s house. - Това е къщата на Джон, Мери и Пол.

 

И накрая да споменем този важен глагол - to have - имам, притежавам

I have

You have

He has

She has

It has

We have

You have

They have

 

Прочетете и се опитайте да си преведете текста:

 

John Mills is an engineer. He is 42. He;s at his office in Boston. His wife, Julia, is at home because she is ill. She is an English teacher. Her students are very good. Julia;s school is in the center of the city. John and Julia have two children - Tom and Scott. They also have a dog. They are a happy family.

А сега попълнете липсващите притежателни местоимения:

 

John Mills is an engineer. This is ..... job. Julia is ....... wife. She is at ........ home now. ..... school is in the center of the city. This is ....... dog.

 

МОГА И ТРЯБВА

 

Вторият тип изречения в английския език /освен тези, в които основният глагол е ;/са тези, в които са използвани т.нар. модални глаголи. Те са общо 7:

can - мога

may - мога /позволено ми е/

must - трябва

ought to - трябва /задължен съм/

should - трябва /би трябвало, за препоръчване е/

need - трябва /има нужда да/

dare - /смея/

 

Модалните глаголи не изразяват действие или състояние, а най-общо възможност, вероятност, потребност, необходимост и т.н. За сега ще се занимаем с два от тях - can и must.;Can; означава физическа възможност или способност да се извърши нещо. С него често се иска позволение в неофициална обстановка:

 

Can I borrow your book? - Мога ли да взема твоята книга?

Can you tell me the way to the station? - Можете ли да ми посочите пътя до гарата?

 

must; изразява задължение и необходимост да се извърши нещо:

I must telephone my friend. - Трябва да се обадя на своя приятел.

He must work hard. - Той трябва да работи усърдно.

 

Формите на модалните глаголи са еднакви за всички лица и числа:

I can

 

 

I must

you can           you must

he can he must

she can           she must

it can   it must

we can            we must

you can           you must

they can          they must

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 
Copyright © 2009 by Преводач