English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 3

Английски език за начинаещи - Част 3

Другата особеност на модалните глаголи е, че не се употребяват самостоятелно, а задължително с друг основен глагол, носещ смисъла на изречението:

 

She can swim.- Тя може да плува

He can make delicious spaghetti. - Той може да готви спагети страхотно.

They must drive carefully. - Те трябва да карат внимателно.

I must read this book. - Аз трябва да прочета тази книга.

 

И накрая, в изреченията с модални глаголи, те се използват за образуване на въпросителни и отрицателни изречения:

 

She can swim.

She can not (can;t) swim.

Can she swim? - Yes, she can. No, she can;t.

What can she do?

Who can swim?

 

He must read this book.

He must not (mustn;t) read this book.

Must he read this book? - Yes, he must. No, he mustn;t.

Who must read this book? What must he do?

 

УПРАЖНЕНИЯ:

 

А сега пробвайте да образувате въпросите и отрицателните форми на следните изречения:

 

1. She can drive a truck.

2. We must wear warm clothes in the winter.

3. They can stay at the seaside at the weekend.

4. He must work during the summer.

5. Bats can see in the dark.

6. I must tell you the truth.

 

 МОГА И ТРЯБВА

 

Вторият тип изречения в английския език /освен тези, в които основният глагол е;съм;/ са тези, в които са използвани т.нар. модални глаголи. Те са общо 7:

can - мога

may - мога /позволено ми е/

must - трябва


 

ought to - трябва /задължен съм/

should - трябва /би трябвало, за препоръчване е/

need - трябва /има нужда да/

dare - /смея/

 

Модалните глаголи не изразяват действие или състояние, а най-общо възможност, вероятност, потребност, необходимост и т.н. За сега ще се занимаем с два от тях - can и must.;Can; означава физическа възможност или способност да се извърши нещо. С него често се иска позволение в неофициална обстановка:

 

Can I borrow your book? - Мога ли да взема твоята книга?

Can you tell me the way to the station? - Можете ли да ми посочите пътя до гарата?

 

must; изразява задължение и необходимост да се извърши нещо:

I must telephone my friend. - Трябва да се обадя на своя приятел.

He must work hard. - Той трябва да работи усърдно.

 

Формите на модалните глаголи са еднакви за всички лица и числа:

I can

I must

you can           you must

he can he must

she can           she must

it can   it must

we can            we must

you can           you must

they can          they must

Другата особеност на модалните глаголи е, че не се употребяват самостоятелно, а задължително с друг основен глагол, носещ смисъла на изречението:

 

She can swim.- Тя може да плува

He can make delicious spaghetti. - Той може да готви спагети страхотно.

They must drive carefully. - Те трябва да карат внимателно.

I must read this book. - Аз трябва да прочета тази книга.

 

И накрая, в изреченията с модални глаголи, те се използват за образуване на въпросителни и отрицателни изречения:

 

She can swim.

She can not (can;t) swim.

Can she swim? - Yes, she can. No, she can\'t.

What can she do?

Who can swim?

 

He must read this book.

He must not (mustn;t) read this book.

Must he read this book? - Yes, he must. No, he mustn\'t.

Who must read this book? What must he do?

 

 

УПРАЖНЕНИЯ:

 

А сега пробвайте да образувате въпросите и отрицателните форми на следните изречения:

 

1. She can drive a truck.

2. We must wear warm clothes in the winter.

3. They can stay at the seaside at the weekend.

4. He must work during the summer.

5. Bats can see in the dark.

6. I must tell you the truth.

 

 

 ВИНАГИ, ПОНЯКОГА, НИКОГА...- част 1

 

Ето, че идва ред да обясним как се образуват различните видове изречения, в които използваният глагол не е нито;съм, нито модален.

 

За да направим това, ще Ви запознаем с първото глаголно време в английския език - Сегашно просто време.

 

Сегашно просто време изразява най-общо три неща:

 

1. Действия, които се извършват обичайно и регулярно;

2. Действия, които са характерни за дадена личност

3. Всеизвестни, научни факти.

 

I wake up at 7 every morning. - Аз се будя в 7 часа всяка сутрин.

He goes to work by bus. - Той ходи на работа с автобус.

She speaks 4 languages. - Тя говори 4 езика.

He runs fast. - Той тича бързо.

Water freezes at 0 degrees Celcius. - Водата замръзва при 0 градуса.

The Moon revolves around the Earth. - Луната се върти около Земята.

 

Формите на глаголите в Сегашно просто време съвпадат с инфинитива на глагола, освен в 3 л. ед. ч., когато към инфинитива се прибавя окончание; или;es.

 

I work

You work

He works

She works

It works

We work

You work

They work

 

Окончанието;/ es /; се прибавя към глаголите, завършващи на -ss, -sh, -ch, -x, -o:

he kisses

he pushes

he catches


 

he boxes

he goes

 

Когато глаголът завършва на -y, а предходната буква е съгласна, -y се разпада на;ie/; при добавяне на окончанието:

I carry - he carries

I try - he tries

 

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 
Copyright © 2009 by Преводач