English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 5

Английски език за начинаещи - Част 5

 ВИНАГИ, ПОНЯКОГА, НИКОГА...

 

Нека да припомним, че сегашно просто време изразява действия, които се извършват обичайно и регулярно или са характерни за своя извършител. Така се изразяват и абстрактните или общовалидни факти. В този смисъл в изреченията често се използват наречия като:

always - винаги

often - често

sometimes - понякога

seldom - рядко

rarely - рядко

never - никога

usually - обикновено

 

 

както и съставни наречията, образувани с every:

every day - всеки ден

every morning/ afternoon/ evening - всяка сутрин/ следобяд/ вечер

every Monday, Tuesday... - всеки понеделник, вторник...

every week - всяка седмица

every month - всеки месец

every January, February... - всеки януари, февруари...

every summer, winter... - всяко лято, зима...

every year - всяка година

every time - всеки път

 

или с наречие, изразяващо конкретната честота на извършване на действието:

once a day - веднъж дневно

twice a month - два пъти месечно

three times a year - три пъти годишно

 

ПРИМЕРИ

 

I usually go to work by bus. - Аз обикновено ходя на работа с автобус

He is often late for work and his boss is angry with him. - Той често закъснява за работа и шефът му е много ядосан.

They sometimes visit their parents at the weekend.- Те понякога ходят на гости на робителите си през уикенда.

She seldom calls me on the phone because he doesn t want to get big phone bills.- Той рядко ми се обажда, защото не иска сметката му за телефон за е голяма.

She never sends her sister a Christmas card. - Тя никога не изпраща на сестра си картичка за Коледа.

They go to New York every year. - Те ходят в Ню Йорк всяка година.

 


 

He takes his children to the zoo every month. - Той води децата си в зоопарка всеки месец.

On Sundays we go to the movies. - В неделя ходим на кина.

You need to take these pills once a day. - Трябва да звимаш тези хапчета веднъж дневно.

 

Както забелязвате, наречията, съставени от една дума обикновено се поставят между подлога и сказуемото, а съставните - в края на простото изречение.

 

Сега вече можем да обърнем внимание на специалните въпроси - тези, които се образуват с въпросителни местоимения. При повечето от тях се използва спомагателния глагол do, който участва в рамка:

 

He reads the newspaper every morning in the cafe.

 

Общият въпрос се съставя чрез следната рамка:

 

Does he read the newspaper?

 

На първо място излиза спомагателния глагол в съответната форма за лицето и числото, след това подлога, а след него - инфинитивът на основния глагол. Тази рамка се запазва и при специалните въпроси като се поставя веднага след въпросителната дума или фраза:

 

He reads the newspaper every morning.

What does he read? - The newspaper.

When does he read the newspaper? - In the morning.

Where does he read the newspaper? - In the cafe.

 

Малко по-специфичен е въпросът WHO? Той може да означава и кой, и кого, т. е. да е отправен към подлога или към допълнение. В първия случая въпросът се задава без да се използва спомагателния глагол DO, но основния глагол винаги има окончание -s:

 

Jane talks to her friends every day.

Who talks to her friends every day? - Jane does.

 

Tim and I reply to the clients by fax and e-mail.

Who replies to the clients? - Tim and I reply.

 

Когато въпросът WHO не е адресиран до подлога, а до допълнението в изречението, схемата със спомагателния глагол DO се запазва. Ако основният глагол се употребява с предлог, то предлога отива в края на въпросителното изречение:

 

Jane talks to her friends every day.

Who does Jane talk to? - Her friends.

 

Tim and I reply to the clients by fax and e-mail.

Who do we reply to? - Our clients.


 

ПРИМЕРИ:

 

1. Rich people usually buy expensive cars.

Who usually buys expensive cars?

What do rich people usually buy?

What kind of cars do rich people buy?

What do rich people usually do?

 

2. When I am on holiday, I send postcards to my friends and relatives.

Who sends cards to their friends and family?

Who do you send cards to?

What do you send to your friends and family?

When do you send postcards to your friends and family?

 

3. He takes his family to a Chinese restaurant every Friday.

Who takes his family to a Chinese restaurant every Friday?

Who does he take to a Chinese restaurant every Friday?

Where does he take his family every Friday?

When does he take his family to a Chinese restaurant?

How often does he take his family to a Chinese restaurant?

What kind of restaurant does he take his family to?

 

УПРАЖНЕНИЯ:

 

Задайте въпроси към следните изречения:

 

1. They have a summer house in the country.

2. He drives a black BMW.

3. She goes to a hairdresser\'s once a month.

4. We live in a big house.

5. Our bus leaves at 8.30.

 

НА ПРАКТИКА

 

І.Изберете правилната форма на глагола:

 

1. He (doesn;t/don;t) like playing tennis.

2. We (have/has) breakfast together every morning.

3. Our train (arrive/arrives) at the Central Station.

4. What does she (do/does)?

5. Dogs (like/likes) to play with sticks and balls.

6. I (doesn;t/don;t) understand when she (speak/speaks) in French.

7. She (work/works) for Microsoft.

8. (Do/Does) they live in Italy?

 

II. Преобразувайте изреченията в отрицателни:

 

1. Janet and my sister are flight attendants.

2. They serve free beer at this bar.

3. He goes to his office every morning at 7 ;clock.

 


 

4. She can tell you the name of every president of the USA.

5. They are very good neighbors.

6. He must go to the hospital.

7. A football team consists of 10 players.

8. Julia Roberts is a German actress.

9. The people of China speak Russian.

10. Michael Jordon is a Formula 1 pilot.

 

III. Задайте въпроси към подчертаната част на изреченията:

 

1. You spend a lot of money on CDs.

2. Doctors look after sick patients.

3. The conference starts on Monday.

4. She lives in the center of the city.

5. He goes on holiday two times a year.

6. They travel abroad very often.

7. He usually wears black jeans.

8. They have two dogs.

9. He drives his father;s car.

10. She doesn;t like Swiss chocolate.

 

ІV. Поправете грешките в изреченията (във всяко има по една грешка):

 

1. The child studys French at school.

2. Her daughter and she lives in an apartment.

3. My parents not know how to use a computer.

4. He watchs the match on the TV.

5. He every night goes to the movies.

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 
 
Copyright © 2009 by Преводач