English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 12

Английски език за начинаещи - Част 12

 

IN THE PAST - МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ

 

 

Минало просто време - Past Simple Tense изразява действие, извършено:

          -в конкретен минал момент или период в миналото

          -последователни действия в миналото

          -обичайни, повтарящи се действия и състояния

          -действия или състояния, характерни за извършителя в минал момент

          -при разказване

За уточняване на конкретния минал момент се използват наречия като:

yesterday - вчера

the other day - онзи ден

ago - преди:

5 minutes ago - преди пет минути

a month ago - преди месец

three years ago - преди три години

last - минал:

last week/month/year - миналата седмица/месец/година

 

 

При образуване на просто минало време, глаголите се делят на две категории - правилни и неправилни. Правилните образуват формата си за минало време с добавяне на окончанието -ed, а неправилните имат собствени форми за минало време и минало причастие (ето защо е най-лесно да ги учите наведнъж!!).

 

В този урок обаче ще се занимаем с изречения в минало време, в които основният глагол е глаголът BE:

be - was/were - been

 

I was

You were

He was

She was

It was

We were

You were

They were

 

ПРИМЕРИ:

I was at school yesterday. - Аз бях на училище вчера.

He was hungry an hour ago. - Той беше гладен преди час.

We were very poor in the past. - Ние бяхме много бедни в миналото

 

ВЪПРОСИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

Въпросителните изречения с основен глагол \"be\" в минало време (по аналогия със сегашно просто време) се образуват чрез инверсия. На тях се отговаря с кратки отговори, състоящи се от местоимение и спомагателен глагол. Нека направим сравнението:

 

He is tired. Is he tired? - Yes, he is. No, he isn\'t.

He was tired. Was he tired? - Yes, he was. No, he was not.

 

Съкращението на глаголът \"be\" в минало време с отрицателната частица not са следните:

I was not - I wasn\'t

You were not - you weren\'t

He was not - he wasn\'t

She was not - she wasn\'t

It was not - it wasn\'t

We were not - we weren\'t

You were not - you weren\'t

They were not - they weren\'t

I wasn\'t at school yesterday. - Аз не бях на училище вчера.

He wasn\'t hungry an hour ago. - Той не беше гладен преди час.

We weren\'t poor in the past. - Ние не бяхме бедни в миналото.

 

 

И ВЪПРОСИТЕЛНОІОТРИЦАТЕЛНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ:

Wasn\'t I at school yesterday? - Не бях ли на училище вчера?

Wasn\'t he hungry an hour ago? - Той не беше ли гладен преди час?

Weren\'t we very poor in the past? - Ние не бяхме ли много бедни в миналото?

 

 

А СЕГА ДА ЗАДАДЕМ И ПО-СЛОЖНИ ВЪПРОСИ:

 

She was in the living-room 5 minutes ago.

Who was in the living-room 5 minutes ago?

Where was she 5 minutes ago?

When was she in the living-room?

 

They were busy in the evening.

Who was busy in the evening?

Why were they busy in the evening?

When were they busy?

 

 

В следващите уроци ще се занимаем с правилата за образуване на минало просто време на правилните и неправилни глаголи. А сега изпробвайте наученото в следните упражнения:

 

УПРАЖНЕНИЯ

 

I. Попълнете формите на глагола съм за минало време в следния диалог:

 

A: I __ at a party yesterday.

B: ___ you? Who else ___ there?

A: Most of my friends. John and Mary ___ there too.

B: ____ (not) they at work?

A: No, they ___.

B: ___ it exciting?

A: Yes, it ___ great fun.

B: Well, too bad. I ___ at my parents\' house last night.

 

II. Задайте въпросите и съставете отрицателната форма:

 

1. She was very angry at her mother.

2. We were at work from 9 till 5 p.m. yesterday.

3. He was very happy with his new car.

4. He was my boss.

5. They were extremely thirsty.

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 
Copyright © 2009 by Преводач