English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 16

Английски език за начинаещи - Част 16


IN THE PAST - МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ

IRREGULAR VERBS - НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ - ЧАСТ 1

 

Както вече казахме, при образуване на просто минало време, глаголите се делят на две категории - правилни и неправилни. Неправилните глаголи имат собствени форми за минало фреме и минало причастие, ето защо нашият съвет към Вас е да ги учите едновременно. Неправилните минали форми на глаголите са еднакви за всички лица и числа. Да започнем с някои от тях:

take - took - taken - взимам/взех/взет

give- gave - given - давам/дадох/даден

make - made - made - правя/направих/направен

tell - told - told - казвам/казах/казан

have - had - had - имам/имах/притежаван

come - came - come - идвам/дойдох/ дошъл

begin - began - begun - започвам/започнах/започнат

bring - brought - brought - нося/донесох/донесен

buy - bought - bought - купувам/купих/купен

put - put - put - слагам/сложих/сложен

ВЪПРОСИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

 

Въпросителните и отрицателни форми на изреченията с неправилни глаголи се образуват по същия начин, както и тези с правилни глаголи - с помощта на спомагателния глагол \"do\" в минало време - \"did\", след който основният глагол остава в инфинитивна форма:

He took the book and put it in his bag.

Did he take the book? Yes, he did. No, he didn\'t.

He didn\'t take the book.

Did he put it in his bag? - Yes, he did. No, he didn\'t.

He didn\'t put it in his back.

 

Who took the book and put it in his bag? He did.

Where did he put the book? In his bag.

What did he take? The book.

Единственото изключение е свързано с въпроса \"who\", отправен към подлога в изречението /извършителя на действието/. В този случай не се прави инверсия и не се използва спомагателен глагол - WHO се употребява на мястото на извършителя, а основният глагол остава в минало време:

He gave her a present.

Who gave her a present?

N.B. Ако обаче въпросът WHO се задава към допълнението в изречението, то въпросителната форма се образува по стандартния начин (обърнете внимание - в случай, че глаголът се употребява с предлог, то предлогът не отпада, а обикновено се поставя в края на изречението)

He gave her a present.

Who did he give a present?

 

He made the present for her.

Who did he make the present for?

 

УПРАЖНЕНИЯ

 

I. Поставете глагола в миналата му форма в следните изречения:

 

1. He (tell) her the story of his family.

2. They (buy) a new house last August.

3. She (make) a cup of coffee for her boyfriend.

4. We (begin) to pack our luggage.

5. You (put) the suitcase on the floor.

 

II. Задайте въпроси към следните изречения:

 

1. She gave me the letter from my mother.(what?)

2. We came to the party a little bit later.(when?)

3. He took the dog out for a walk.(where?)

4. They had breakfast an hour ago.(who?)

5. We brought the Christmas tree inside the house.(what?)

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 
Copyright © 2009 by Преводач