English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Английски език - първи стъпки. Част 18

Английски език за начинаещи - Част 18


THE PARTICIPLE - ПРИЧАСТИЕТО

 

Вече знаете как се образуват сегашните и минали форми на причастията на глаголите - сегашното причастие (Present Participle) се образува с добавянето на окончението, а миналото (Past Participle) има различни форми според вида на глагола. При правилните глаголи се добавя окончание \"-ed\". Миналите причастия на неправилните глаголи имат собствени форми. Освен като глагол, причастията могат да се употребяват и като наречия, и като прилагателни. В днешния урок ще се спрем именно на тази употреба - причастията в ролята на прилагателни.

 

increasing profit - нарастваща печалба

broken heart - разбито сърце

working hours - работно време

 

Най-грубо може да се каже, че по неписано правило сегашните причастия представляват определения на вещ или обстоятелство, а миналите причастия - на личности /разбира се има твърде много изключения от това неписано правило/:

 

worrying - тревожен, предизвикващ тревога

worried - разтревожен, обезпокоен

 

The situation was quite worrying. - Ситуацията бе обезпокоителна.

His worried expression made me cry. - Разтревоженият израз на лицето му ме разплака.

 

tiring - уморителен

tired - уморен, изтощен

 

The book was very interesting. - Книгата бе много интересна.

He was interested in the book. - Той бе заинтересуван от книгата.

 

 

Ето още няколко примера:

 

frightening - плашещ

fascinating - очарователен

exciting - вълнуващ

surprising - изненадващ

            frightened - изплашен

fascinated - очарован

excited - развълнуван

surprised - изненадан

 

 

УПРАЖНЕНИЯ

I. Изберете правилната форма на причастието в следните изречения:

1. The test was quite ... .

a. tiring b. tired

 

2. I think the new computer game is really ...... .

a. amusing b. amused

 

3. All he wanted was to lay his ..... head on the pillow.

a. tiring b. tired

 

4. She was absolutely ...... by the film.

a. boring b. bored

 

5. Jumping with a parachute is a ....... experience.

a. terrifying b. terrified

 

6. She was .... by his romantic gesture.

a. charming b. charmed

 

7. He is a very ....... person.

a. interesting b. interested

 

8. I am quite ..... with the Chinese culture.

a. fascinating b. fascinated

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 

 
Copyright © 2009 by Преводач