English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Род и Число

Род и число

За граматичната характеристика РОД , в Английския език трябва да запомним няколко мног важни момента.Тук съществителните имена не притежават задпоставна частица за родова принадлежност.Това е така по ред причини , но не на последно място и заради факта че в Английския език не всички съществителни имена могат да се делят по родов признак.

   Само съществителните за одушевени предмети , т.е. хора,животни,думи за родова близост,имена,професии и приказни герои имат възможността да се различават в мъжки , женски или среден род /he , she , it /.

   Всички останали имена , в това число и прилагателните се подразбират в среден род.Това донякъде е удобство тъй като за съществителните няма да ни се наложи да помним досадните окончания за мъжки и женски род , както е в Българския език.

   Заслужава си да запомним , че всички съществителни за неодушевени предмети , а те съставят по-голямата част от Английската лексика , могат да бъдат заменяни в изречения от местоимението  it.

 

        I want this book.

        I want it

 

Тук ще поговорим за характеристиката ЧИСЛО на съществителните имена.

      Първото на което ще насочим Вашето внимание е фактът , че в Английския език има такъв клас думи , които в своето основно значение се намират в множествено число.Такива са :

                     people,men,women,children

        Ще бъде неправилно ако се опитаме спазвайки правилата да им създаваме допълнително множествено число.Част от тези думи са и неброими съществителни-факт , който ако заомним ще ни помогне в работата със неопределителните местоимения  much,many,little,few and a lot of 

     В най-общия случай множественото число се образува със задпоставната частица  -s  lists,beds,books,clouds.

Разглеждат се някои фонетични прмени:

1.-при думи , които завършват на -s,-ss,-x,-sh,-ch   множественото число се образува , като прибавим   -es   -matches,classes,glasses

2.-при думи , които завършват на  -y гласната се променя -y > ie    cities,babies  ,но трябва да запомним и изключението -days

3.-някои думи променят числото си с фонетична промяна в коренната гласна-man-men,woman-women

 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 

 
Copyright © 2009 by Преводач