English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Определителен член

Определителен член

Основната разлика мезду Английския и Българския език по отношение на граматичната категория член , която трябва да запомним е тази , че в Английския членът е не част от думата , а отделен елемент , който е предпоставен или стои пред всяка дума -a book , an angel , the classroom.

       Правилата за поставянето на определителния член са същите , както и в Българскийа език.

       Непълен член поставяме с  а и an ,а пълен с  the.

       Трябва да запомним , че непълен член се поставя само в единствено число и употребата му в множествено е граматическа грешка.В множествено число мозем да си позволим употребата само на пълен член.

  a book , an icecream , the books , the students

      И не забравяйте - определителен член пред местоимения и глаголи не се поставя /моите ученици често допускат подобна грешка/ 

         

Тук  ще разгледаме някои основни правила , от които зависи употребата на непълния член  a  и  an.

    Обикновено пред съществителни , които започват с гласен звук поставяме непълния член an:

an elephant,an orange,an egg,an icecream,an alphabet

      Пред съществителни , които започват със съгласен звук поставяме непълния член a:

a book,a brother,a blackboard,a bear, a beer

      И не забравяйте-непълен член се пише само пред съществителни в единствено число.

        А тук имате възможност да проверите своите знания и да поставите съответния член пред думите:

book,elephant,maths,cooker,child

class,children,student,gift,pool   

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 

 
Copyright © 2009 by Преводач