English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Наречия

НАРЕЧИЕ

Наречието е интересна морфологична единица.В себе си тя съдържа по нещо от глагола и от прилагателното име.И ако в българската дума "наречие" това не е видно , то английската е достатъчно красноречива-"adverb".Наречието притежава същите категории , които разгледахме и за прилагателното име.

         В Английския език то се образува чрез прибавяне на наставки към прилагателни имена / нещо , което ще разгледаме по-долу/.

          Също , както прилагателните имена , наречията имат производни ,/сравнителни/ степени.Тяхното образуване сме показали отдясно.

                Образуване на наречия

-wise

broadwise

широчинен

prestigewise

престижен

 

-ward

southward

южен

downward

долен

 

-ly

deeply

дълбинен

firstly

челен

 

 Преди да разгледаме сравнителните степени , трябва да отбележим , че както прилагателните имена , така и наречията имат изключения в тези степени.

 

well

better

the best

badly

worse

the worst

much

more

the most

little

less

the least

far

further

the furthest

 

       Образуване на сравнителни степени

late

  -er

 /the/ -est

late

later

the latest

actively

more/less

the most/the least

actively

more actively

the most actively

 

 

 

Минало перфектно продължтелно време - The Past Perfect Progressive Tense

Образуване
The Past Perfect Progressive Tense се образува от the Past Perfect Tense на спомагателния глагол Ье и сегашното причастие на главния глагол.

The Past Perfect Progressive Tense

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

Interrogative
въпросителен

Negative - Interrogative
отрицателен - въпросителен

 I had (I'd) been working

 I had not (hadn't) been working

 had I been working?

 had ! not (hadn't I) been working?

 you had (you'd) been working, etc.

  you had not (hadn't) been working, etc.

 had you been working?, etc.

 had you not (hadn't you) been working?, etc.

 


Кратките отговори на въпрос в the Past Progressive са:
- Yes, I (you, he, etc.) had.
- No, I (you, he, etc.) had not (hadn't).

Употреба
The Past Perfect Progressive Tense изразява:

1.

Действие, което е започнало преди даден момент в миналото и продължава и в този момент:

 

They had been studying English for two years when they joined our course.

Те бяха учили английски две години, когато се записаха в нашия курс (и продължиха да учат).

 

 

 

2.

Действие, което е започнало преди даден момент в миналото и е продължавало известно време, но в този момент е вече завършено или прекъснато:

 

I had been reading for two hours when you came.

Бях чел два часа, когато ти доиде.

 

 

 

И в двата случая the Past Perfect Progressive се превежда с минало предварително време.

Бъдеще продължително време - The Future Progressive Tense

Образуване
The Future Progressive Tense се образува от the Future Tense на спомагателния глагол be и сегашното причастие на главния глагол.

The Future Progressive Tense

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

Interrogative
въпросителен

Negative - Interrogative
отрицателен - въпросителен

 I shall (I'll) be working

 I shall not (shan't) be working

 shall I be working?

 shall I not (shan't I) be working?

you will (you'll) be working, etc.

you will not (won't) be working

will you be working?, etc.

will you not (won't you) be working?, etc.

 


Кратките отговори на въпрос в the Future Progressive са:
- Yes, I shall, you will, he will, etc.
- No, I shall not (shan't), you will not (won't) he will not (won't), etc.

Употреба

The Future Progressive Tense изразява действие, което ще се извършва в даден момент или период от време в бъдещето. Времето на действието се изразява с обстоятелствено пояснение или обстоятелствено изречение за време, глаголът в което е в сегашно време.

The Future Progressive се употребява много често в говоримия език, особено за по-близко бъдеще:
He will be waiting for you at 3  o'clock. Той ще те чака в три часа.
Превежда се на български с бъдеще време.

 

 

НАСТАВКИ – SUFFIXES

1.

Наставки, показващи деятел или лице, което принадлежи към дадена професия, категория и т. н.

-er: farmer, teacher, sender
-ar: beggar, liar
-or: sailor
-er officer
-eer: pioneer
-or orator, inventor
-ar: scholar
-ier: brigadier .
-ee: absentee, refugee, referee, employee, addressee
-ent: student, agent
-ant: assistant
-ist: scientist, specialist

Съществителни, образувани с наставките -er, -w, -т, обикно вено означават деятел: teacher учител,
reader
читател, четец, sailor моряк, scholar учен и пр. Почти от всеки английски глагол може да се образува съществително име с наставка -er със значение на деятел. Трябва да се внимава при превеждането на тези съществителни на български, особено когато са придружени от определение,
 напр.:
аn early riser
човек, който става рано. ранобудник; a poor sleeper човек, които спи лошо, който страда
от безсъние; a diner-out човек, който (обича да) обядва навън.

Някои съществителни на -ег обаче означават предмет или място, свързано с някакво действие:
sleeper
спален вагон, reader читанка и пр.

С наставките -ег, -or се образуват и съществителни, които показ ват средство за производство или инструмент: duster кърпа за прах, tractor, elevator.

2

Наставки, с които се образуват отвлечени съществителни име на:

-dom:  freedom, wisdom
-hood:  manhood, brotherhood, childhood, neighbourhood
-ship:  friendship, hardship, leadership
-ness:
  kindness, darkness, business, happiness
-th:
  health, truth, warmth, depth, length, strength
-age:  courage, postage, average
-ment:  government, experiment, department
-y, -ey:  family, army, economy, journey
-cy:  diplomacy, conspiracy
-ry:  country, poetry, peasantry
-ty:  liberty, poverty, loyalty
-ure:  nature, agriculture, mixture
-ion:  dictation, composition, discussion
-ancy, -ency:  infancy, agency
-ance, -ence:  resistance, importance, difference
-ice:  justice, notice
-al:
  arrival, portrayal
-ism:
  socialism, materialism
-asm:  sarcasm

Наставката -ship показва състояние, придобито положение или служба :
  
friendship приятелство, дружба
   consulship служба на консул
   eadership водачество

Наставката - hood показва естествено, непридобито състояние или качество :
 manhood - мъжество
 hardihood - издръжливост
 brotherhood - братство и пр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВКИ – PREFIXES

В английския език няма представки, с които се образуват само съществителни имена.
Представките
un-, dis-, mis-, ante- и пр. се употребяват за образуване както на съществителни имена, така и на глаголи, и на прилагателни :

undress ν. — събличам се
dis
appear ν. — изчезвам
un
known о. — неизвестен
dishonest о. — нечестен
unemployment п. — безработица
disharmony п. — дисхармония

РОД – GENDER

Понятието граматичен род в английския език е почти изчезнало. Различава се само естествен род при съществителни имена, които означават хора и животни:

 

boy - момче
brother - брат
man - мъж
son - син
cock - петел
horse - кон

 

girl - момиче
sister - сестра
woman - жена
daughter - дъщеря
hen - кокошка
mare - кобила


Често една и съща форма може да означава същество от женски и от мъжки пол:
teacher - учител, учителка
worker - работник, работничка
pupil - ученик, ученичка
friend - приятел, приятелка

В някои .случаи женски ред се образува с наставката -ess:

 

lion - лъв
tiger - тигър
hosi - домакин 
actor - артист

 

lioness - лъвица
tigress - тигрица
hostess - домакиня
actress - артистка

Женският род на hero e heroine.

При някои съществителни се прибавя дума с която се означава родът:
 he, she, girl, woman, lady, maid, male и пр.:

a boy friend - приятел
a doctor - лекар
a manservant - слуга
a male elephant - слон
a he-goat, a Billy-goat - козел
a he-cat, a Tom-cat - котка
a he-wolf - вълк
a cock-sparrow - врабец

a girl friend - приятелка
a lady (woman) docior - лекарка
a maidservant - слугиня
a female elephant - женски слон
a Nanny-goat, a she-goat - козa
a she-cat - котка
a she-wolf - вълчица
a hen-sparrow - женско врабче


В някои случаи има отделни думи за женски и мъжки род:

father - баща 
husband - съпруг 
uncle - вуйчо, чичо 
nephew - племенник
bull - бик, бивол, ох - вол
colt - жребче, жребец 
fox - лисица, мъжка лисица, лисугер

mother - майка
wife - съпруга
aunt - леля, стринка
niece - племенница
cow - крава
filly - кобилка
vixen - женска лисица


Тъй като една и съща форма може да означава същество и от женски, и от мъжки пол, родът на съществителното обикновено се разбира от личното или притежателното местоимение, с което е употребено.
Child и baby могат да бъдат от мъжки, женски или среден род.
Child и baby много рядко се употребяват с it; обикновено ce ребяват с he или she.

Неодушевените предмети обикновено са в среден род. В поезията някои неодушевени предмети се третират като женски или мъжки род.
Например слънцето е от мъжки род (he), а,думата е от женски род (she) и пр.
After the rain the sun came out in all his glory. След дъжда слънцето се показа в целия си блясък.

В обикновения език имената на кораби ship, boat, steamer, а сега и на самолети и други машини, се употребяват като съществителни от женски род:
She is a fine  plane. Това е чудесен самолет.
The ship left the port in the morning, she was sailing west. Корабът напусна пристанището сутринта, той плуваше на запад.

Имената на страните са също от женски род, когато се има предвид не територията, а народът, властта или се говори емоционално за дадена страна:
England sent her representatives to the conference. Англия изпрати своите представители на конференцията.

 

 

ВИДОВЕ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА - CLASSIFICATION OF NOUNS

Съществителните в английския език биват:

Собствени (Proper Nouns) — пишат се винаги с главна буква:
Peter, Bulgaria, England


Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 

 
Copyright © 2009 by Преводач