English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Множествено число в Английския език

Множествено число в английския език се образува, като към съществителното в единствено число се прибави окончанието
 -(е)s, което се произнася:
[
s] — след беззвучна съгласна: [р], [t], [k], [f], [th];
[z] — след звучна съгласна: [b], [d], [g], [v], [th] и гласна;
[iz] — след съскави звукове: [s], [sh] [ch], etc.

Когато съществителното завършва на съскав звук, след който има "нямо -е", за мн. число се прибавя -s и окончанието се чете [iz].
horse - horses, rose - roses, force - forces, house - houses

Когато съществителното завършва на съскав звук, след който няма "нямо -е", окончанието за мн. число е -es [iz]:
box - boxes, bush - bushes, class - classes, church - churches
[s] [z] [iz] maps
cats  
clocks 
roofs
months  ribs
beds
dogs
knives
mouths
classes
roses
bridges
matches
boxes
Следните съществителни, които завършват на - f(e), променят в мн. число f във v и приемат окончанието -(е)s, - ves :
wife, life, knife, wolf, self, shelf, calf, leaf, loaf, thief, sheaf, half, elf :
    wife - wives          wolf - wolves

Повечето съществителни не променят f във v, те приемат направо - s :

handkerchief - handkerchiefs
roof — roofs
cnief — chiefs

Някой съществителни, които окончават на f, имат двойни форми:
hoof - hoofs, hooves
Съществителни, които окончават на -у, пред което има съгласна има, променят у в i и тогава се прибавя окончанието -es:|

body - bodies, university — universities
След гласна у не се променя: boy - boys, play — plays
Повечето съществителни, която окончават на -о след съгласна приемат в мн. число -es:
potato - potatoes, tomato - tomatoes, Negro - Negroes
Други думи приемат само -s: .
piano - pianos, canto - cantos, photo — photos
Само -s приемат и думи, в които пред -o има друга гласна например: radio - radios.
Няколко съществителни в английски език образуват мн. число с промяна на коренната гласна:
man - men, mouse - mice, foot - feet, woman - women, louse - lice, tooth - teeth,Englishman - Englishmen, goose - geese
При думата cbild в мн. число има промяна на коренна гласна и окончание -r(еn): children. Същото окончание приема мн. число и ox - oxen.

При съставните съществителни обикновено в мн. число се поставя основната дума:
classrooms, editors-in-chief, mothers-in-law, men-of-war. Различно е при: women-writers, over-alls, forget-me-nots, spoonfuls.

Няколко съществителни имат една и съща форма за ед. и мн. число
sheep - sheep, deer - deer, swine - swine
Думите fruit, fish и fowl се употребяват и като ед. и като мн. число, но те имат и обикновената форма за мн. число на -s.Тя се употребява, когато имамe предвид различни видове плодове, риби и птици:
I like fruit. Обичам плодове. Apples and pears are different fruits.Ябълките и крушите са различни плодове.

Думите people хора, cattle, poultry, police нямат форма за мн. число, но се употребяват с глагол в мн. число. Когато думата people означава „народ", тогава тя се употребява и в мн. число - peoples:
There were many people in the street. На улицата имаше много хора.
Peace and friendship among the peoples! Мир и дружба между народите!
The police were called at once. Веднага бе извикана полицията.

Някои отвлечени съществителни в английския език се употребяват само в ед. число и се считат неброими:
information, business, advice, work. progress, knowledge
Думата news обикновено взема глагол в ед. число:
What is the news?  Какви са новините? Какво ново?

На английски не може да се каже "един съвет", "една новина", "едно сведение", а се употребяват думите piece, item или some:
I want some very good advice.          Искам един добър съвет.
It was very interesting item of news. Тава беше една много интересна новина.
She gave me a valuable piece of information. Тя ми даде едно много ценно сведение.

Някои съществителни се употребяват само в мн. число, като глаголната форма също е в мн. число, макар че означават един предмет:
trousers - панталони; spectacles (glasses) - очила; scales - везни; scissors - ножица; breeches - панталони, брич; tongs - маша
Where are my spectacles? Къде са очилата ми?

Следните съществителни се срешат само в мн. число:
goods - стоки, contents - съдържание, stairs - стълбище, clothes - дрехи,
His clothes are new. Дрехите му са нови.

Имената на някои науки, професии и други са в мн. число, но изискват глагол в ед. число:
mathematics, physics, phonetics, optics, linguistics
Phonetics is a branch of linguistics.  Фонетиката е дял от езикознанието.

Money пари е винаги в ед. число.
'The money is on the table. Парите са на масата.
 

Понякога формата за мн. число може да има различно знание от съответната форма за ед. число:
colour - цвят, colours цветове, знаме, флаг
custom - обичай, customs - обичаи, митница
pain - болка, pains - болки, усилия, старание, наказание
quarter - четвъртък, quarters - четвъртини, квартира, жилище
Work работи е отвлечено съществително и няма форма за мн. число.
Work произведение, творчество се употребява и в мн. число:
It is a work of art. Това е произведение иа изкуството.
Shakespeare's works. Творчеството на Шекспир.
Works завод, заводи - може да се употребява и в ед. и в мн. число:
When was the Metal Works built?  Кога беше построен металургичният завод?
There are. many new works near Varna.  Близо до Варна има много нови заводи.
 

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 

 
Copyright © 2009 by Преводач