English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Минало просто време

МИНАЛО ПРОСТО ВРЕМЕ


    

Миналото просто време/ Past simple tense изразява действие, извършено преди момента на говорене.Както подсказва и името му, то се отнася за действия извършвани еднократно, без особени усложнения във времевата им локация.

 

   Миналото просто време е основно за групата на миналите времена/Past tenses . Всички останали минали времена използват неговите елементи и граматични принципи.

 

  Основен, както при Сегашното просто време, така и тук е глаголът to be , но тук той е в своята минала форма - was/were.

    Както подобава за минали времена, тук всички глаголи са в минали форми. Разглеждат се два случая в образуването на миналите форми - на правилните и на неправилните глаголи.

1. Миналите форми на правилните глаголи се образуват, като към глагола се добави задпоставната частица  -edworked, played,   watched    

2. Миналите форми на неправилните глаголи се образуват по особен начин, поради самия характер на неправилните глаголи 

 

Спрежението на глагола в Минало просто време изглежда така:

 

1.I  watched

1.We  watched

2.You  watched

2.You  watched

    He

3. She    watched

    It

3.They  watched

     Глаголът to be в миналите си форми  was-за 1л. и 3л. ед.ч.   и   were- за 2л.ед.ч и 1,2,3 л. мн.ч. , се използва когато правим изречения с прилагателно от типа/Бях щастлив - I was happy.

     При въпросителните, отрицателните и отрицателно-въпросителните изречения нещата стоят, както в Сегашно просто време, с тази разлика, че тук активният глагол to do е в миналата си форма  did.

пр.:

1. Did you watch TV ?

2. Did not you watch TV ?

3. You did not watch TV .

     Както забелязвате, тук, щом използваме did другият глагол е вече в основна форма.

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 

 
Copyright © 2009 by Преводач