English Bulgarian Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Анкета

Ползвате ли Онлайн преводач?
 
Сегашно време To be

 

Форма на глагола в сегашно време  To be

 

Единствено число

Множествено число

 

1 л

2 л

3 л

1л

2 л

3 л

Пълна

I am

You are

He is

She is

It is

We are

You are

Тhey are

Кратка

I’m

You’re

He’s

She’s

It’s

We ’re

You ’re

Тhey’re

 

Аз съм

Ти си

Тои е

Тя е

То е

Ние сме

Вие сте

Те са

 

Отрицателна форма

 

I am not

You are not

He is not

She is not

It is not

We are not

You ere not

They are not

Пълна

I’m not

You’re not

He’s not

She’s not

It’s not

We’re not

You’re not

They’re not

Кратка

 

You aren’t

He isn’t

She isn’t

It isn’t

We aren’t

You aren’t

They aren’t

 

Аз не съм

Ти не си

Той не е

Тя не е

То не е

Ние не сме

Вие не сте

Те не са

 

Въпросителна форма

Пълна

Am i?

Are you?

Is he?

Is she?

Is it?

Are we?

Ere you?

Are they?

 

Аз ли?

Ти ли?

тои ли

Тя ли?

То ли?

Ние ли?

Вие ли

Те ли?

                                             

 

 

Сегашно продължително време/

 

Образува се като към глагола прибавим наставката ing към инфинитива

 

  1. Use: now-сега, at the moment- в момента, uill-ще, next-следващата

 

Сегашно просто време/Present siple tense

Разказно

Въпрос

Отрицание

I play

Do I play?

I don’t play!

You play

Do you play?

You don’t play!

He plays

Dos he play?

He doesn’t play!

She plays

Dos she play?

She doesn’t play!

It plays

Dos it play?

It doesn’t play!

We play

Do we play?

We don’t play!

You play

Do you play?

You don’t play!

They play

Do they play?

They don’t play!


Отговаряне и задаване на въпроси.


This is - това е (за предмет в 1ч. За близко разт.)

That is - онова са (на далечно разт.)

These are - това са (в мн.ч. на близко разт.)

Those are - онова или онези са (в мн.ч. за далечно разт.)

Who –  кой,коя,кое,кои.

What – какъв,каква,какво,какви.

Where – къде

When – кога

Why – защо

From where – от каде

With who – с кого


Позиции

My –мой, Your-твой, His-нейн, Its-негово, Our- наш, Your-ваш, Their- техен

 

Have- имам

I have/аз имам

You have/ти имаш

He has/той има

She has/тя има

It has/то има

We have/ние имаме

You have/вие имате

They have/те имат

 

Дателен падаж/object

Me- мен, на мен

You-теб, на теб

Him-му, него, на него

Her- нея, нейния

It- него, на него

Us- нас,на нас

You-вас, на вас

Them тях, на тях

Посоки-

South-юг

North-север

East- изток

West- запад

Предлози- in-в; on-на; near-близо,до;

Пълен списък с целите уроци, можете да изтеглите от секцията Уроци по английски език на сайта.

 
Copyright © 2009 by Преводач